Pan Prezes Leśnodorski po meczu Polonii z Ks Łomianki zaprzeczył jakoby kibice którzy stali za słynnym już transparentem a potem wbiegli na boisko przerywając spotkanie byli kibicami Legii.:
"Je­stem sfru­stro­wa­ny tą sy­tu­acją, bo wy­da­rze­nie, które miało miej­sce w Ło­mian­kach jest łą­czo­ne z Legią War­sza­wa. Roz­ma­wia­łem z przed­sta­wi­cie­la­mi grup ki­bi­cow­skich na­sze­go klubu i za­pew­ni­li mnie, że nikt, kto ma na sercu dobro Legii nie brał w tej akcji udzia­łu. Wstyd jak cho­le­ra, a tak na­praw­dę to nie my je­ste­śmy winni.

To ja­kieś młode chłyst­ki z Ło­mia­nek chcia­ły sobie po­sza­leć i się wyżyć. Za­ło­ży­ły ko­szul­ki, które prze­cież może kupić każdy, po­krzy­cza­ły, chcia­ły zro­bić za­dy­mę. Ja tego nie­ste­ty nie mogę kon­tro­lo­wać"