Oto odpowiedzi na najczęściej zadane przez Was pytania dot. szczegółow funkcjonowania klubu w modelu społecznościowym :
KLUB W MODELU SPOŁECZNOŚCIOWYM

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Czy w modelu społecznościowym klub jest utrzymywany i finansowany wyłącznie przez kibiców?

Zdecydowanie Nie!
Klub jest tworzony tak, aby wykorzystywać finansowanie z różnych źródeł. Mogą to być:
1. Wpływy ze sprzedaży biletów, karnetów i innych usług;
2. Prawa telewizyjne
3. Źródła komercyjne – wpływy z umów sponsorskich, reklam, sprzedaży koszulek, pamiątek klubowych itp.
4. Wpływy od właścicieli/inwestorów

Obecnie udział kibiców w finansowaniu Polonii jest dominujący. Model społecznościowy pozwala znacznie zwiększyć to zaangażowanie i w pełni wykorzystać jego potencjał. Społeczność bierze odpowiedzialność za klub. Ma pewność, że jej wsparcie w postaci pieniędzy, pracy, wiedzy przyczynia sie w pełni do rozwoju klubu i nie jest marnotrawione. Dzięki temu klub tworzy wartość dla rynku, a w szczególności: sponsorów, lokalnej społeczności, mediów, inwestorów, administracji publicznej, potencjalnych pracowników. W efekcie klub zapewnia sobie potrzebny budżet i zwiększa swoją wartość. W każdej chwili społeczność może zadecydować o złożeniu oferty inwestorom zewnętrznym.

Czy w modelu społecznościowym kibice mają prawo współdecydowania o klubie?

Tak.
Model idealny zakłada 100% własności społecznej i pełne procedury demokratyczne. Zazwyczaj jednak, w Europie, funkcjonuje model częściowy. Społeczność jest w posiadaniu częściowych udziałów w klubie. Wpływ na bieżące funkcjonowanie klubu odbywa się za pośrednictwem przedstawicieli w organach zarządczych.

Czy w modelu społecznościowym kibice sprawują bieżący zarząd w klubie, decydują o obsadzie stanowisk, składzie drużyny itp.?

Nie!
Klub funkcjonuje jak każda normalnie zarządzana organizacja – ma dyrektora generalnego, zarząd i struktury wewnętrzne. Osoby te pochodzą z wyboru lub mianowania i są zatrudnione do realizacji konkretnych zadań. Mogą oczywiście pochodzić spośród kibiców i sympatyków – o ile taką decyzję podejmie Rada Nadzorcza czy inny mianujący je organ. W codziennej pracy są one niezależne
i samodzielne, ale o kryterium doboru kadr zarządzających z zasady decydują kompetencje, a nie fakt bycia kibicem.

W jaki sposób kibice są właścicielami klubu?

Kibice są właścicielami klubu w sposób pośredni. Właścicielem klubu jest zrzeszająca kibiców organizacja i ewentualnie udziałowcy komercyjni. Z faktu bycia członkiem stowarzyszenia kibiców czyli współwłaściciela klubu, nie wynika żadna korzyść o charakterze majątkowym.

Co oznacza element spółdzielczości w modelu społecznościowym?

Element „spółdzielczości” (własność społeczna klubu jest jakąś formą spółdzielczości) zrzesza ludzi dobrowolnie, a ci nie zrzeszają się dla zysku, ale po to, by czerpać korzyści niematerialne w postaci sukcesów, emocji, poczucia wspólnoty, itd. Dlatego model ten działa i jest skuteczny, bo wszyscy dobrowolnie współpracują dla dobra klubu.

Czy model społecznościowy pozwala rozwijać kreatywność, osobowość i możliwości indywidualnego rozwoju?

Zdecydowanie tak.
Poprzez stwarzanie możliwości realizacji różnorodnych wspólnych działań na rzecz klubu (lista działań jest nieskończona) KAŻDY członek społeczności może z jednej strony wnieść do klubu wartość dodaną poprzez wykonaną pracę, a z drugiej – uzyskać w zamian satysfakcję oraz rozwijać własne umiejętności.

W jaki sposób zapewniona jest kontrola nad wartościami klubowymi, wydatkami i działaniami?

Kontrola ta jest sprawowana poprzez umocowane do tego organy, które są powoływane przez społeczność.

Czy model społecznościowy kończy się w momencie, gdy społeczność znajdzie się w posiadaniu mniej niż połowy udziałów w klubie?

Nie.
Model 50+1 jest oczywiście optymalny, ale należy pamiętać, że udziały (akcje) komercyjne w podmiocie to jedno, a uprawnienia do delegowania swoich przedstawicieli do zarządu klubu to drugie. W skrajnym przypadku można sobie nawet wyobrazić, że społeczność sprzedaje część udziałów w klubie, nie zmieniając równocześnie jego statutu, co skutkuje tym, że nadal to społeczność jest jedynym podmiotem uprawnionym do nominowania władz klubowych. To sytuacja czesto spotykana w biznesie: liczba akcji (udziałów) nie przekłada się na głosy w walnym zgromadzeniu.

Czy klub znajdujący się pod kontrolą społeczności jest mniej stabilny niż taki, który znajduje się w posiadaniu (choćby częściowym) zewnętrznych udziałowców?

Nie!
Klub stabilny to taki, który jest dobrze zarządzany. Model oparty o społeczną własność daje jednak inną, nieobecną w innych formach przewagę. Zagwarantowana zostaje kontynuacja istnienia klubu w przypadku problemów (choćby finansowych). Przez to, że marka klubu należy do całej społeczności i jest niezbywalna a prawa do prowadzenia działalności sportowej i klubowej NA ZAWSZE pozostają wyłączną własnością sympatyków.

Jaka jest różnica pomiędzy proponowanym modelem społecznościowym a dotychczasowymi formami działania piłkarskiej Polonii?

Polonia nigdy nie była oparta o nowoczesny model zarządzania. Pomimo, iż była w rękach „biznesmenów” nigdy nie opierała się na ustalonej strategii rozwoju i planowaniu. Dlatego, pomimo często wysokich budżetów, klub nie mógł się rozwijać i podnosić swojej wartości. A w efekcie upadł.
W modelu społecznościowym ciało wykonawcze wybierane przez społeczność do zarządzania klubem musi przedstawić strategię, plan działania i pomysł na prowadzenie klubu. Taką wizję potrafią stworzyć wyłącznie osoby o odpowiedniej wiedzy i umiejętnościach. Kompetentni ludzie mający doświadczenie w dziedzinie sportu i zarządzania dają szansę Polonii na stabilny rozwój.