W związku z wczorajszym komunikatem dotyczącym podpisania listu intencyjnego, dotyczącego przekazania piłkarskiej sekcji seniorów Polonii Warszawa w zarząd społecznoœści polonijnej (link tutaj) prezentujemy zestaw pytań i odpowiedzi dotyczących planowanej organizacji naszego klubu.

Czy w modelu społecznościowym klub jest utrzymywany i finansowany wyłącznie przez kibiców?
Zdecydowanie Nie!

Klub jest tworzony tak, aby wykorzystywać finansowanie z różnych źródeł. Mogą to być:

  1. Wpływy ze sprzedaży biletów, karnetów i innych usług;
  2. Prawa telewizyjne
  3. Źródła komercyjne – wpływy z umów sponsorskich, reklam, sprzedaży koszulek, pamiątek klubowych itp.
  4. Wpływy od właścicieli/inwestorów

Obecnie udział kibiców w finansowaniu Polonii jest dominujący. Model społecznościowy pozwala znacznie zwiększyć to zaangażowanie i w pełni wykorzystać jego potencjał. Społeczność bierze odpowiedzialność za klub. Ma pewność, że jej wsparcie w postaci pieniędzy, pracy, wiedzy przyczynia się w pełni do rozwoju klubu i nie jest marnotrawione. Dzięki temu klub tworzy wartość dla rynku, a w szczególności: sponsorów, lokalnej społeczności, mediów, inwestorów, administracji publicznej, potencjalnych pracowników. W efekcie klub zapewnia sobie potrzebny budżet i zwiększa swoją wartość. W każdej chwili społeczność może zadecydować o złożeniu oferty inwestorom zewnętrznym.

Czy w modelu społecznościowym kibice mają prawo współdecydowania o klubie?
Tak.

Model idealny zakłada 100% własności społecznej i pełne procedury demokratyczne. Zazwyczaj jednak, w Europie, funkcjonuje model częściowy. Społeczność jest w posiadaniu częściowych udziałów w klubie. Wpływ na bieżące funkcjonowanie klubu odbywa się za pośrednictwem przedstawicieli w organach zarządczych.

Czy w modelu społecznościowym kibice sprawują bieżący zarząd w klubie, decydują o obsadzie stanowisk, składzie drużyny itp.?
Nie!

Klub funkcjonuje jak każda normalnie zarządzana organizacja – ma dyrektora generalnego, zarząd i struktury wewnętrzne. Osoby te pochodzą z wyboru lub mianowania i są zatrudnione do realizacji konkretnych zadań. Mogą oczywiście pochodzić spośród kibiców i sympatyków – o ile taką decyzję podejmie Rada Nadzorcza czy inny mianujący je organ. W codziennej pracy są one niezależne i samodzielne, ale o kryterium doboru kadr zarządzających z zasady decydują kompetencje, a nie fakt bycia kibicem.

W jaki sposób kibice są właścicielami klubu?
Kibice są właścicielami klubu w sposób pośredni. Właścicielem klubu jest zrzeszająca kibiców organizacja i ewentualnie udziałowcy komercyjni. Z faktu bycia członkiem stowarzyszenia kibiców czyli współwłaściciela klubu, nie wynika żadna korzyść o charakterze majątkowym.

Co oznacza element spółdzielczości w modelu społecznościowym?
Element „spółdzielczości” (własność społeczna klubu jest jakąś formą spółdzielczości) zrzesza ludzi dobrowolnie, a ci nie zrzeszają się dla zysku, ale po to, by czerpać korzyści niematerialne w postaci sukcesów, emocji, poczucia wspólnoty, itd. Dlatego model ten działa i jest skuteczny, bo wszyscy dobrowolnie współpracują dla dobra klubu.

Czy model społecznościowy pozwala rozwijać kreatywność, osobowość i możliwości indywidualnego rozwoju?
Zdecydowanie tak.

Poprzez stwarzanie możliwości realizacji różnorodnych wspólnych działań na rzecz klubu (lista działań jest nieskończona) KAŻDY członek społeczności może z jednej strony wnieść do klubu wartość dodaną poprzez wykonaną pracę, a z drugiej – uzyskać w zamian satysfakcję oraz rozwijać własne umiejętności.

W jaki sposób zapewniona jest kontrola nad wartościami klubowymi, wydatkami i działaniami?
Kontrola ta jest sprawowana poprzez umocowane do tego organy, które są powoływane przez społeczność.

Czy model społecznościowy kończy się w momencie, gdy społeczność znajdzie się w posiadaniu mniej niż połowy udziałów w klubie?
Nie.

Model 50+1 jest oczywiście optymalny, ale należy pamiętać, że udziały (akcje) komercyjne w podmiocie to jedno, a uprawnienia do delegowania swoich przedstawicieli do zarządu klubu to drugie. W skrajnym przypadku można sobie nawet wyobrazić, że społeczność sprzedaje część udziałów w klubie, nie zmieniając równocześnie jego statutu, co skutkuje tym, że nadal to społeczność jest jedynym podmiotem uprawnionym do nominowania władz klubowych. To sytuacja często spotykana w biznesie: liczba akcji (udziałów) nie przekłada się na głosy w walnym zgromadzeniu.

Czy klub znajdujący się pod kontrolą społeczności jest mniej stabilny niż taki, który znajduje się w posiadaniu (choćby częściowym) zewnętrznych udziałowców?
Nie!

Klub stabilny to taki, który jest dobrze zarządzany. Model oparty o społeczną własność daje jednak inną, nieobecną w innych formach przewagę. Zagwarantowana zostaje kontynuacja istnienia klubu w przypadku problemów (choćby finansowych). Przez to, że marka klubu należy do całej społeczności i jest niezbywalna a prawa do prowadzenia działalności sportowej i klubowej NA ZAWSZE pozostają wyłączną własnością sympatyków.

Jaka jest różnica pomiędzy proponowanym modelem społecznościowym a dotychczasowymi formami działania piłkarskiej Polonii?
Polonia nigdy nie była oparta o nowoczesny model zarządzania. Pomimo, iż była w rękach „biznesmenów” nigdy nie opierała się na ustalonej strategii rozwoju i planowaniu. Dlatego, pomimo często wysokich budżetów, klub nie mógł się rozwijać i podnosić swojej wartości. A w efekcie upadł.

W modelu społecznościowym ciało wykonawcze wybierane przez społeczność do zarządzania klubem musi przedstawić strategię, plan działania i pomysł na prowadzenie klubu. Taką wizję potrafią stworzyć wyłącznie osoby o odpowiedniej wiedzy i umiejętnościach. Kompetentni ludzie mający doświadczenie w dziedzinie sportu i zarządzania dają szansę Polonii na stabilny rozwój.

Polonia WarszawaSYTUACJA FORMALNO-PRAWNA i PLAN DZIAŁANIA

Powołanie pełnomocnika MKS i WP ds. realizacji ustaleń zawartych w liście oraz przygotowania struktury wewnętrznej przyszłej spółki na potrzeby działalności operacyjnej sekcji.

Celem jest przeniesienie po zakończeniu sezonu 2013/14 piłkarskiej sekcji seniorów do podmiotu będącego współwłasnością społeczności sympatyków, która współdecyduje o jego działalności, wspiera go i bierze za niego odpowiedzialność. Jednym z zadań pełnomocnika jest znalezienie optymalnej formuły prawnej, która zostanie zaakceptowana przez MZPN.

Przez cały czas będą prowadzone przez stowarzyszenie Wielka Polonia inicjatywy mające na celu zaangażowanie we wspólne działania jak największej liczby osób chcących wspierać Polonię – niezależnie od dotychczasowych poglądów i deklaracji. Wielka Polonia ma stać się największą w Polsce platformą społecznościową kibiców jednego klubu, która będzie sprawować nad nim funkcję kontrolną.

Źródło: Wielka Polonia

Share

Post Klub w modelu społecznościowym (FAQ – pytania i odpowiedzi) pojawił się poraz pierwszy w Polonia Warszawa online | Duma Stolicy | Czarne Koszule | KSP.